İnsan Kaynakları Departmanı

Vizyon

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları yönetiminin vizyonu, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücüne sahip olmaktır.

Misyon

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları yönetiminin misyonu, kurumun felsefesi, ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak, bu doğrultuda iç ve dış kaynaklardan yararlanarak kuruma katma değer sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri

İnsan kaynakları yönetimi, kurumun yönetiminde stratejik bir role sahiptir. İnsan kaynakları yönetiminin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için insan kaynakları yönetimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Organizasyon yapısına yönelik insan kaynağını planlamak ve çalışmaları yürütmek
  • Kurum kültürüne uygun ve kuruma rekabet avantajı sağlayacak doğru adayların seçim ve işe alma sürecini etkin şekilde yürütmek
  • Çalışanların mesleki performansını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak
  • Kurum çalışanlarının performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurum hedefleri doğrultusunda çalışanların performansını yükseltecek faaliyetleri yönetmek
  • Performans değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarını hazırlamak, buna bağlı olarak uygun ücret ve ödül sistemini kurmak
  • Hedeflenen kurum kültürünü ve buna uygun fiziksel ve sosyal çalışma ortamını sağlayarak iş tatminini yükseltmek
  • İhtiyaçlar doğrultusunda insan kaynakları yönetimi sistemlerine uygun bilgi sistemlerini araştırmak, belirlemek, değerlendirmek ve kullanmak

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının temel amacı, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak insan kaynağını, ihtiyaçlar doğrultusunda sistematik olarak belirlemek ve organize etmektir. Kurumun işgücüne ait bilgilerinin güncellenmesi, iş analizleri ve iş tanımlarının yapılması, eğitim programları ve performans değerlendirme çalışmaları planlama kapsamında yer almaktadır.

Personel Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme

Personel seçimi, işe alma ve yerleştirme uygulamasının amacı, Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek kurumun vizyon, misyon, hedef ve kültürüne en uygun adaylarla bu pozisyonları doldurmaktır.

Posta, e-posta, internet sitesi, gazete ilanları ve kurum çalışanlarının önerileri gibi farklı kaynaklar yoluyla gelen tüm başvurular, İnsan Kaynakları departmanı tarafından bir havuzda toplanır ve açık pozisyona uyan adaylar araştırılır. İlk görüşme, iş tanımına ve gerekli özelliklere sahip adaylarla yapılır. Bu aşamada öğretimi yabancı dilde yapılan dersler için seçilen adayların yabancı dil seviyeleri İngilizce Bölümünün kurduğu bir komisyon tarafından yazılı ve sözlü olarak ölçülür.

Dil yeterliği tespit edilmiş adaylar ve Türkçe yapılacak derslere ait adaylar, kurulan bilimsel komisyonlara bir deneme dersi yaparlar. Alınan sonuçlar doğrultusunda, pozisyona en uygun bilgi, beceri ve davranışlara sahip olduğu tespit edilen aday/lar ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme pozisyonun ilgili yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bu görüşme sırasında da uygun görülen adaya İnsan Kaynakları Departmanı iş teklifinde bulunur.

İş görüşmeleri sırasında uygun bulunmayan adaylara değerlendirildikleri pozisyona yerleştirilemedikleri belirtilen bilgi yollanır ve başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır.

İşe başlayan her çalışan oryantasyon eğitimine katılır. Bu eğitim ile kurum tanıtımı yapılır, ilkeler ve uygulamalar hakkında bilgi verilir.

Eğitim ve Geliştirme (Hizmet İçi Eğitim)

İnsan Kaynakları Departmanı, her yıl kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını kurum bünyesinde gerçekleştirdiği analiz çalışması, performans değerlendirmeleri ve kariyer planları doğrultusunda belirleyerek bir eğitim programı hazırlamaktadır.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda eğitim, oryantasyon programı ile başlar. Daha sonra iç ve dış eğitim kaynaklarından yararlanılarak çalışanlara yıl süresince planlanan eğitimler verilir. Öğretmen pozisyonunda görev alan kurum çalışanları yurt içi ve dışında mesleki seminer, workshop ve konferanslara katılırlar. Tüm bu etkinlikler sonrasında çalışanların sürdürdükleri görevlerde görünür bir fark yaratmaları beklenmektedir.

Performans Yönetimi

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, performans yönetim sistemi ile çalışanlarını hedefler doğrultusunda yönlendirir, daha iyi performans gösterme konusunda teşvik eder. Performans değerlendirme sonuçları, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının hazırlanması ve ücret uygulamalarında önemli bir rol oynar. Performans değerlendirme görüşmesi yılda bir kez yıl sonunda yapılmaktadır. Çalışan astları ve bağlı olduğu yöneticisi tarafından değerlendirilir. Performans yönetimi, çalışanlara Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nın hedef ve değerlerini iletmekte kullandığı güçlü bir iletişim aracıdır.

Kariyer Yönetimi

Eyüboğlu Eğitim Kurumları çalışanlarının bilgi ve iş tecrübesi arttıkça sorumluluk ve yetkileri de artmaktadır. Kariyer planları, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerle uyumlu olarak hazırlanır. Kurum, çalışanların mesleki konularda ve kişisel gelişimlerine yönelik kendi kariyerlerini belirlemede destekleyici rol üstlenmektedir.

Ücret Yönetimi ve Ödül Sistemi

Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda ücret sisteminin temeli, çalışanların eğitim düzeyleri, bilgi, beceri ve davranış özellikleri ve performans düzeyleri ile birlikte enflasyon oranı ve sektör ücret araştırmaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Branş dalı, İngilizce dil yeterliliği -TOEFL (min. 200 puan), FCE, KPDS (min. 70 puan)-, akademik derece (yüksek lisans, doktora gibi) öğretmenlikte geçen süre gibi kriterler öğretmen adaylarının ücretlerinin belirlenmesinde rol oynar.

İnsan Kaynakları Yapısı

Toplam Çalışan Sayısı : 560
Kadın : 426
Erkek : 134

Çalışan Eğitim Dağılımı

Doktora : %1,64
Yüksek Lisans : %17,24
Üniversite : %52,68
Lise : %16,86

Çalışan Yaş Ortalaması : 37,5
Kurumda ortalama çalışma süresi : 7 yıl
Kurumsal İletişim
Bilgi Teknolojileri
Muhasebe
Çeviri Birimi
İnsan Kaynakları
Kurumsal Planlama